Privacy- en cookiebeleid van Het Groene Accent

PRIVACYBELEID

Het Groene Accent gaat zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In dit privacybeleid is onder meer beschreven welke gegevens Het Groene Accent verwerkt, voor welke doeleinden Het Groene Accent dat doet, hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen en hoe u bezwaar tegen de verwerking daarvan kunt maken.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op de website van Het Groene Accent (www.hetgroeneaccent.nl) vindt u de meest actuele versie van het privacybeleid. Het Groene Accent raadt u daarom aan om het privacybeleid regelmatig te controleren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Groene Accent in het kader van de producten en diensten die worden aangeboden onder de naam Het Groene Accent, waaronder gegevens van bezoekers van de website www.hetgroeneaccent.nl en Het Groene Accent applicaties op sociale media.

Artikel 1 – Definities

  1. De website: Het Groene Accent, domeinnaam: hetgroeneaccent.nl.
  2. De beheerder van de website en de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens: mevrouw F. Van den Wall Bake, handelend onder de naam ‘Het Groene Accent’.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

Het Groene Accent verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

Plaatsen van reacties
Indien een bezoeker een reactie plaatst via de website, wordt deze bezoeker gevraagd zijn/haar naam en e-mailadres achter te laten teneinde bezoekers te identificeren en reacties in strijd met wet- en regelgeving tegen te gaan (bijvoorbeeld discriminerende of lasterlijke reacties). Ook kunt u er voor kiezen (opt-in) om e-mails te ontvangen indien er nieuwe berichten of vervolgreacties zijn geplaatst.

Nieuwsbrieven
Als u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief, dan wordt uw e-mailadres gebruikt om u deze nieuwsbrieven toe te sturen.

Acties en prijsvragen
Indien u deelneemt aan acties en prijsvragen, worden uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bijdrage aan de prijsvraag of actie, gebruikt om uw deelname uit te voeren en om te communiceren over de uitslag.

Artikel 3 – Bewaartermijn

Indien u bent geabonneerd op onze nieuwsbrief of ervoor heeft gekozen e-mail updates te ontvangen naar aanleiding van uw reactie via de website, wordt uw e-mailadres voor de duur van het abonnement bewaard en één (1) jaar daarna.

In het geval van deelname aan een actie of prijsvraag worden uw adresgegevens na het einde van de actie of prijsvraag nog maximaal zes (6) maanden bewaard om over de uitslag te kunnen communiceren.

Artikel 4 – Minderjarigen

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan Het Groene Accent verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen hiervoor toestemming geeft. Het Groene Accent verzoekt u daarom geen persoonsgegevens te verstrekken indien er geen sprake is van de hiervoor bedoelde toestemming. Als Het Groene Accent ontdekt dat persoonsgegevens worden verwerkt zonder toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger terwijl deze toestemming vereist was, verwijdert Het Groene Accent deze gegevens zo snel mogelijk.

In sommige gevallen kan het zo zijn dat een bepaalde leeftijd is vereist om in aanmerking te komen voor prijzen, monsters of bepaalde informatie. Het Groene Accent zal uw persoonsgegevens in dat geval mogelijk gebruiken voor het uitvoeren van leeftijdscontroles.

 Artikel 5 – Inschakeling derden

Het Groene Accent kan externe dienstverleners inschakelen bij de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij de afhandeling van bestellingen, promoties en informatieverzoeken, onderhoud van de systemen of analyse van gegevens. Deze externe derden hebben slechts toegang tot persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van de diensten. Het Groene Accent heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat ook in dat geval uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in dit privacybeleid genoemde doeleinden worden verwerkt.

Artikel 6 – Verstrekking aan derden

Het Groene Accent verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden buiten Het Groene Accent, tenzij een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

  • Het Groene Accent kan uw persoonsgegevens aan derden buiten Het Groene Accent verstrekken als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
  • Het Groene Accent kan uw persoonsgegevens aan derden buiten Het Groene Accent verstrekken als toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens redelijkerwijs nodig is om: (i) te voldoen aan wet- en regelgeving en/of een gerechtelijk bevel; (ii) om fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en/of (iii) de belangen, eigendommen of veiligheid van Het Groene Accent of derden te beschermen, voor zover in overeenstemming met de wet.

Artikel 7 – Geanonimiseerde gegevens

Het Groene Accent kan geanonimiseerde, niet tot een persoon herleidbare gegevens verstrekken aan haar partners, zoals adverteerders, of deze bekend maken. Het Groene Accent kan bijvoorbeeld gegevens publiceren die de trend aangeven van het gebruik van haar producten en diensten.

Artikel 8 – Links naar derden

De website van Het Groene Accent kan links naar externe websites bevatten. Het Groene Accent heeft geen controle over deze websites en is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens door de beheerders van deze websites. Het Groene Accent raadt u daarom aan om het privacy beleid van deze websites te raadplegen alvorens u gebruik maakt van deze websites.

Artikel 9 – Overdracht bedrijfsactiviteiten

Indien Het Groene Accent (een gedeelte van) haar onderneming verkoopt en overdraagt aan een derde kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld met deze derde. Het Groene Accent zal u daar dan vooraf op passende wijze over informeren.

Artikel 10 – Inzage, correctie, verwijdering, verzet en gegevensoverdraagbaarheid

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Het Groene Accent kan u in overeenstemming met de wet een redelijke vergoeding als tegemoetkoming in de kosten in rekening brengen om te voldoen aan dit verzoek.

Als u van mening bent dat Het Groene Accent onjuiste, onvolledige of irrelevante persoonsgegevens over u verwerkt, kunt u Het Groene Accent verzoeken deze persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of te laten verwijderen. Als Het Groene Accent de gegevens verwijdert, kan het voorkomen dat Het Groene Accent om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van de servers en back up systemen kan verwijderen.

U heeft de mogelijkheid om u te verzetten tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of indien uw specifieke situatie zich tegen de verwerking van persoonsgegevens door Het Groene Accent verzet. Indien u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw gegevens, kunt u deze toestemming intrekken. Indien u uw toestemming intrekt, heeft dat geen effect op het gebruik van uw persoonsgegevens tot het moment dat u uw toestemming heeft ingetrokken.

Indien u bezwaar wilt maken of uw toestemming wilt intrekken, vermeld dan duidelijk om welke gegevens het gaat, tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt en wat de reden is voor uw bezwaren.

Tevens heeft u het recht de uw betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te (laten) dragen.

Voor verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraagbaarheid, mededelingen van verzet tegen het gebruik van uw gegevens of het intrekken van toestemming kunt u contact opnemen met de beheerder van Het Groene Accent via het contactformulier op de website, onder vermelding van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Het Groene Accent kan ter verificatie van uw identiteit vragen om een kopie van uw legitimatiebewijs. U ontvangt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier (4) weken na het verzoek een schriftelijk antwoord.

Voor het ontvangen van e-mailnieuwsbrieven kunt u zich bovendien te allen tijde afmelden door te klikken op de button ‘unsubscribe’ die onder aan elke nieuwsbrief is opgenomen.

Artikel 11 – Informatiebeveiliging

Het Groene Accent neemt redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens die door Het Groene Accent worden verwerkt te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging daarvan.

Indien ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer, zal Het Groene Accent u zo snel mogelijk informeren over het incident.

COOKIEBELEID

De website van Het Groene Accent gebruikt cookies. Op deze pagina vindt u informatie over hoe cookies worden gebruikt en hoe u te werk moet gaan om cookies te behouden of te wissen. 

Inleiding

In dit cookiebeleid zijn verwijzingen naar “Het Groene Accent”, “ons of “we/wij” verwijzingen naar mevrouw F. Van den Wall Bake, handelend onder de naam ‘Het Groene Accent’, als provider van deze webpagina. Dit cookiebeleid geldt met betrekking tot deze webpagina en andere webpagina’s en diensten van Het Groene Accent die naar dit cookiebeleid verwijzen. Op dit cookiebeleid is Nederlands recht van toepassing. 

Cookie gebruik

Een cookie is een klein informatiebestand dat we opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht op de harde schijf van uw computer.

Het Groene Accent gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers. De verschillende soorten cookies die de website gebruikt worden hieronder weergegeven. Het Groene Accent gebruikt ook met cookies vergelijkbare technieken, zoals bijvoorbeeld ‘pixel tags’ of ‘web beacons’. Dit zijn minuscule grafische plaatjes geplaatst op pagina’s van de website of in onze e-mails die het voor ons mogelijk maken om te bepalen of u een specifieke actie hebt uitgevoerd. Wanneer hierna wordt gesproken van ‘cookies’ worden deze vergelijkbare technieken daaronder begrepen.

Cookies helpen ons om u een goede gebruikservaring te bieden wanneer u gebruik maakt van onze websites en maken het mede mogelijk om onze websites te verbeteren. Cookies helpen ons ook om u een op maat gemaakte ervaring aan te bieden en stellen ons in staat om bepaalde vormen van fraude op te sporen.

Er zijn verschillende soorten cookies: tijdelijke cookies (of sessiecookies) worden gewist wanneer de browser sluit; persistente cookies worden niet gewist maar blijven totdat ze actief worden gewist of verlopen (dit hangt af van de tijd die door de website voor de cookie geprogrammeerd is).

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt cookies in uw browserinstellingen deactiveren, maar als u dat doet, kunt u veel functies uitsluiten die nodig zijn om de website goed te laten werken.

Ga voor nadere informatie over cookies naar www.allaboutcookies.org. Hier vindt u zeer uitgebreide en onafhankelijke informatie over het deactiveren van cookies met browserinstellingen en hoe u cookies die zich reeds op uw pc bevinden kunt wissen.

Voor het wissen van cookies van uw mobiele telefoon verwijzen wij u naar de handleiding bij uw toestel.

In veel gevallen wordt de informatie die wij via cookies en andere middelen verzamelen geaggregeerd, zonder verwijzing naar persoonlijke informatie. We gebruiken bijvoorbeeld de informatie die we verzamelen over gebruikers om onze websites te optimaliseren en om patronen omtrent het verkeer op onze websites te begrijpen.

We verzamelen diverse soorten informatie via cookies. We kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om toegang tot onze websites te verkrijgen, het type besturingssysteem dat u gebruikt, het browser type, het domein en andere systeeminstellingen, evenals de taal die uw systeem gebruikt en het land en de tijdzone waar uw apparaat zich bevindt. Ons serverlogboek kan ook uw IP-adres opslaan van het apparaat dat u gebruikt om verbinding met het internet te maken. Een IP-adres is een unieke identificatiecode die apparaten gebruiken om zich te identificeren en te communiceren met andere apparaten op het internet. We kunnen ook informatie verzamelen over de website die u bezocht voordat u deze website bezocht en de website die u bezoekt nadat u deze website verlaat.

Indien wij door het gebruik van cookies persoonsgegevens verwerken, is daarop tevens ons privacybeleid van toepassing.

De verschillende cookies die we gebruiken:

TECHNISCHE COOKIES

Deze cookies zijn de minimumvereisten voor het naar behoren functioneren van de website. Een cookie is bijvoorbeeld nodig om te navigeren op de site en de verschillende pagina’s te kunnen bezoeken.

ANALYTISCHE COOKIES

Deze cookies worden gebruikt om uw gebruikservaring te verbeteren.

Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze websites gebruiken, zoals de pagina’s waar bezoekers meestal heen gaan en vanaf welke site ze onze websites bezoeken. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de manier waarop onze websites werken te verbeteren. Het gebruik van deze cookies heeft de volgende doeleinden:

  • Ervoor zorgen dat de website eruit ziet als een samenhangend geheel;
  • Websitegebruik opslaan om de gebruikservaring verder te verbeteren;
  • Het aantal gebruikers van verschillende websites te tellen;
  • De interesse in bepaalde acties, functies en prijsvragen na te gaan;
  • Bezoekpatronen op onze websites te meten.

Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics. Het Groene Accent heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld, wat betekent dat Het Groene Accent met Google een verwerkersovereenkomst heeft gesloten op grond waarvan Google de informatie slechts mag gebruiken voor de bovengenoemde analysedoeleinden ten behoeve van Het Groene Accent. Google zal het laatste octet van uw IP-adres moeten verwijderen, waarbij Google wordt verplicht de gegevens onafhankelijk van haar andere diensten te gebruiken. Het Groene Accent heeft ‘gegevens delen’ uitgezet en maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Als u ondanks deze informatie bezwaar hebt tegen dit gebruik van Google, kunt u de Google Analytics cookies uitzetten door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren.

Cookie name Doeleinde Type 1/2/3 party cookie Duur
Google Analytics

__ga

Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers van de website van elkaar te onderscheiden. Analytische cookie Third party (Google Analytics) 2 jaar
Google Analytics

__gid

Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers van de website van elkaar te onderscheiden. Analytische cookie Third party (Google Analytics) 24 uur
Google Analytics

__gat

Deze cookie wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te reguleren. Analytische cookie Third party (Google Analytics) 1 minuut 

Wijzigingen cookie policy

Het Groene Accent behoudt zich het recht voor dit cookiebeleid van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door ons aangebrachte wijzigingen plaatsen wij op www.hetgroeneaccent.nl. Wij adviseren u om ons cookiebeleid regelmatig opnieuw door te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

***